Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

I. BỐI CẢNH, NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP
1. Bối cảnh
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 9 ngày từ ngày 20/7/2021
đến ngày 28/7/2021. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến
phức tạp, có tính chất nguy hiểm của biến thể vi rút mới, bùng phát mạnh tại
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực,
Quốc hội làm việc rất khẩn trương, liên tục, không có ngày nghỉ để hoàn thành,
bảo đảm chất lượng nội dung, chương trình đề ra; kỳ họp đã kết thúc sớm 3 ngày
so với chương trình đã được thông qua, tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội
là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch.
2. Nội dung kỳ họp
Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian
xem xét, thảo luận dân chủ, quyết định những vấn đề quan trọng, gồm: xem xét
cho ý kiến các báo cáo về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu
Quốc hội khóa XV trúng cử; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn
nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; xem xét, thông qua 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ
chức bộ máy và nhân sự; 11 Nghị quyết chuyên đề (về các kế hoạch 5 năm giai
đoạn 2021-2025; về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ
công, đầu tư công trung hạn; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;
hai chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương
trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022) và
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Xem xét kỹ lưỡng về đánh giá kết
quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu
năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến
kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
II. KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP
1. Về các báo cáo kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách
của đại biểu Quốc hội khóa XV
Quốc hội khẳng định dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo tổ
chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc

2

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, ngành, các Tổ phụ trách công tác
bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp,
đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện
của các tầng lớp Nhân dân trong Quốc hội; tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc
trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm; tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách
tăng; tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử là người
dân tộc thiểu số, phụ nữ đạt cao hơn so với nhiệm kỳ trước; trình độ chuyên môn
của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
Quốc hội trân trọng cử tri và Nhân dân cả nước đã hưởng ứng, tham gia rất
tích cực và có trách nhiệm, góp phần thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, yêu
cầu các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao trách nhiệm của
người đại biểu Nhân dân, phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng
đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các cơ quan dân cử, kịp thời hiến kế để ban hành các quyết sách đúng đắn, hợp
lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
2. Về công tác tổ chức, nhân sự
Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(gồm Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội); cơ cấu tổ chức của Chính phủ (gồm 18 Bộ1 và 04 cơ quan ngang
Bộ2
; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ
tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng, thành viên khác).
Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà
nước (Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch
nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

1 Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận
tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.
2 Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

3

cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 09 Ủy ban của
Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng,
04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 01 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Hội đồng Quốc
phòng và An ninh). Đồng thời, phê chuẩn 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối
cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử
tri cả nước theo quy định của Hiến pháp, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh
mẽ, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
phó và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.
Công tác tổ chức, nhân sự là nội dung quan trọng của kỳ họp, có ý nghĩa
quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả
nhiệm kỳ đã được Quốc hội chuẩn bị cẩn trọng, bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng
chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo
mới được bầu, phê chuẩn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết sức mình
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tích cực lắng
nghe, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; xây dựng bộ
máy nhà nước liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa đất
nước vượt qua khó khăn, thách thức, tạo bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội trong
giai đoạn 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.
3. Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
3.1. Quốc hội đã thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải
pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2020. Quốc hội khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp,
dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo,
điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy và chính quyền, các đoàn thể, (đặc biệt là lực
lượng tuyến đầu của ngành Y, quân đội, công an, tình nguyện viên, cộng đồng
doanh nghiệp và Nhân dân...) chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh; 6 tháng
đầu năm 2021 chúng ta đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khỏe Nhân
dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định,
lạm phát được kiểm soát; các giải pháp tiết kiệm chi được thực hiện triệt để nhằm
bảo đảm nguồn lực cho việc phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh
xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục tăng
cường quan hệ đối ngoại,...
Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên, đồng thời, yêu cầu Chính
phủ, các cấp, ngành và địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục

4

tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát
tốt dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng
lợi Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
đồng thời chủ động điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp thực tiễn của
đất nước; thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà
nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó, tổng số thu
cân đối ngân sách nhà nước là 2.139.639.446 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân
sách nhà nước là 2.119.541.763 triệu đồng; bội chi ngân sách nhà nước
là 161.490.730 triệu đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Quốc hội
đề nghị Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu
lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; cải cách chính sách thu - chi;
chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu
tư; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn; xử lý nghiêm các trường hợp để
nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định, đồng
thời có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát nợ
công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng
thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi
vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiên cứu rút ngắn
quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước so với quy định hiện hành để
trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm vào
kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn
lực tài chính - ngân sách của nhà nước.
3.3. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tập
trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, bảo đảm an
sinh xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời thể chế hóa các
chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh cơ cấu
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh xây
dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Phát huy
giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn
kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải cách tiền lương; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng
tạo...

5

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, Kiểm toán nhà nước xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ,
trong đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm của nhiệm kỳ; thực hiện hiệu quả
Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết giữa
nhiệm kỳ (cuối năm 2023).
3.4. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay,
trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước
cả giai đoạn khoảng 8,3 triệu tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước khoảng
10,26 triệu tỷ đồng; tỷ trọng chi đầu tư phát triển hằng năm đạt 28%; tỷ trọng chi
thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước; phấn đấu
tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên
xuống khoảng 60%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình
quân 3,7% GDP, phấn đấu giảm tỷ lệ này xuống dưới 3,7% GDP.
Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 của ngân sách Trung ương khoảng
3,068 triệu tỷ đồng. Nợ công hằng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không
quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ
trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% tổng số thu
ngân sách nhà nước; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia (không bao gồm
nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) không quá 25% tổng kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, đề ra một số giải pháp cơ bản, như: Nghiên
cứu, sửa đổi Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp
với thực tiễn, tăng vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương. Khẩn trương sửa đổi,
hoàn thiện một số luật thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt,... Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền
vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Siết chặt
kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công,
tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...
3.5. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025; trong đó tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương là
1.500.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng); bố trí
100.000 tỷ đồng để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 65.795,847 tỷ
đồng để tiếp tục thực hiện 03 dự án quan trọng quốc gia, 38.738 tỷ đồng để đầu
tư dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông gia
đoạn 2021-2025. Quốc hội giao chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục
đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án
quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật
Đầu tư công, không chia nhỏ dự án đối với số vốn 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự

6

án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác. Đồng thời, yêu cầu đầu tư có trọng
tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử
dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu
quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột
phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu
tư phân tán, dàn trải, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới. Đầu tư công
phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển
tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy
hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm cơ
cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, lĩnh vực, trong đó ưu tiên
vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên
giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu ảnh
hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và các vùng, khu vực có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn...
3.6. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến
năm 2025, phấn đấu trên cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
(trong đó có 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15
tiêu chí, 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 15 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương); 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực
biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần
so với năm 2020. Ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình là 39.632 tỷ
đồng, trong đó có 30.000 tỷ vốn đầu tư phát triển.
3.7. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; giao Chính
phủ tiếp tục chỉ đạo, điều hành, rà soát, bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội
dung, đối tượng hỗ trợ; có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa
các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư; cân đối,
bổ sung ngân sách trung ương để thực hiện tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm
nghèo và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các
thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình; nâng cao nhận thức, tạo
đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn xã hội về giảm nghèo bền vững, khơi
dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân. Giao Thủ
tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình theo đúng quy định tại Luật Đầu
tư công; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; rà
soát, điều chỉnh, sắp xếp các dự án, tiểu dự án theo hướng bảo đảm sự liên kết, phù

7

hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình; chỉ đạo công tác
tổ chức, giám sát, đánh giá Chương trình và công tác điều phối giữa các bộ, ngành
và địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở
cấp Trung ương cho 3 Chương trình (giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).
4. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động
giám sát của Quốc hội
4.1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Điều
chỉnh bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê
quốc gia của Luật Thống kê vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;
điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 2 sang kỳ
họp thứ 3. Chương trình năm 2022 gồm 09 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết3 trình
Quốc hội thông qua và 02 dự án luật4 trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó, dự án
Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến hai lần.
Quốc hội yêu cầu các cơ quan xây dựng pháp luật đề cao trách nhiệm, siết
chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã
được Quốc hội thông qua; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây
dựng định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2; nghiên cứu để kiến nghị
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình sửa đổi, bổ sung
hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ
trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của
đất nước.

3
[3]Bao gồm: (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Luật Điện ảnh (sửa đổi); (3) Luật Kinh doanh bảo
hiểm (sửa đổi); (4) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Sở hữu trí tuệ; (6) Luật Dầu khí (sửa đổi); (7) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa
đổi); (8) Luật Thanh tra (sửa đổi); (9) Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (10) Nghị
quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 - nếu có).
4 Bao gồm: (1) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); (2) Luật Đất đai (sửa đổi).

8

4.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập
02 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022, các hoạt động giám sát tối
cao theo quy định (xem xét báo cáo của các cơ quan, chất vấn và trả lời chất vấn,
xem xét kiến nghị giám sát...); Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên
đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy
hoạch được ban hành” tại kỳ họp thứ 3 và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại kỳ họp thứ 4. Đồng
thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát
để triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
5. Về Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, trong đó ghi nhận toàn
dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua
mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều
biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.
Trước tính chất nguy hiểm của biến chủng mới của dịch Covid -19, đe dọa
nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân và tác động tiêu cực đến phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bám sát tình hình thực tế,
tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để kiểm
soát tốt dịch Covid-19, thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công
tác trong và ngoài nước còn lại của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết
kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản
chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng
ngân sách trung ương và địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch.
Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực
hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch, như: áp dụng biện pháp
giãn cách, hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú
trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực, địa bàn cần thiết; tổ chức các
lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch; biện pháp
đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các
biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn hiệu quả
dịch bệnh lây lan. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực
hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch. Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm,
chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân; quan tâm hỗ trợ người có công, gia đình
chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người
yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có giải pháp thiết thực, hiệu quả
hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp bị ảnh
hưởng từ dịch...

9

6. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Thông qua các hội nghị tiếp
xúc cử tri vận động bầu cử và báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cử
tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội XIII
của Đảng, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt kết quả tích cực trong phòng,
chống dịch Covid -19; triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,... Đồng thời, kiến
nghị nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong điều hành để phát triển kinh tế - xã
hội, phòng, chống Covid -19, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết vướng mắc, bất
cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật,...
III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền làm nổi bật kết quả và ý nghĩa của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khóa XV, nhất là kết quả công tác tổ chức, nhân sự nhiệm kỳ 2021- 2026 và sự điều
hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Đoàn Chủ tịch, sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm

huyết, trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng của đại biểu Quốc hội đã
góp phần thành công của kỳ họp. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, đại
biểu Quốc hội trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng như trong đổi mới, hoàn thiện,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
- Tiếp tục tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về
công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021
của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống
dịch Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 86/NQ-CP của
Chính phủ về các giải pháp bách phòng, chống dịch Covid – 19 thực hiện Nghị
quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất,
Quốc hội khóa XV.
- Tuyên truyền các nghị quyết, quyết định đã được Quốc hội thông qua, nhất là
các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, kế
hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025..., và các giải
pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm
2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 7:20:47 PM

^ Về đầu trang