Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lịch sử hình thành

Vào năm 1653 sau khi mở rộng bờ cõi nước ta đến 
Bắc sông Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận ngày nay), Chúa 
Nguyễn Phúc Tần cho lập dinh Thái Khang gồm 02 phủ: 
Phủ Thái Khang và Phủ Diên Ninh. Phủ Thái Khang ở 
phía Bắc có 02 huyện là Quảng Phước và Tân Định, lúc 
bấy giờ xã Ninh Trung thuộc tổng Phước Thiện, huyện 
Quảng Phước. 
Năm  1690,  phủ  Thái  Khang  đổi  thành  phủ  Bình 
Khang, tên dinh Thái Khang thành dinh Bình Khang. 
Năm 1803 (năm Gia Long thứ 2), dinh Bình Khang đổi 
thành  trấn  Bình  Hòa,  phủ  Thái  Khang  đổi  thành  phủ 
Bình  Hòa.  Năm  1831  (năm  Minh  Mạng  thứ  12),  phủ 
Bình  Hòa  đổi  thành  Phủ  Ninh  Hòa.  Đến  năm  Nhâm 
11
Thìn (1832), trấn Bình Hòa được đổi thành tỉnh Khánh 
Hòa. Năm 1910 (thời vua Duy Tân), bỏ huyện Quảng 
Phước giao cho phủ Ninh Hòa kiêm lý. Đến những năm 
1930 -1931, chính quyền thực dân Pháp sáp nhập huyện 
Tân Định và 03 tổng của huyện Quảng Phước cũ, phần 
còn lại của phủ Ninh Hòa cũ lấy tên là huyện Vạn Ninh, 
gồm có 03 tổng là tổng Phước Tường Ngoại, tổng Phước 
Tường Nội và tổng Phước Thiện. Ninh Trung lúc này 
thuộc  tổng  Phước Thiện,  huyện Vạn  Ninh. Tổng  phụ 
trách nhiều làng, đứng đầu làng có Lý trưởng, bên cạnh 
đó còn có bộ máy giúp việc gọi là Ngũ Hương
(1)
, gồm: 
Hương Thư Ký Kiểm, Hương Sanh Tử bộ, Hương Tôn 
Kỳ bản, Hương Thủy Bộ mục và Hương Thông Trụ dịch. 
Đầu năm 1946 tổ chức hành chính cấp xã được thành 
lập, làng cũ được đổi thành thôn. Lúc này tổng Phước 
Thiện chia thành các xã Phước Đông, Phước Trung và 
Phước Tây. Xã Phước Tây gồm các thôn Tân Ninh, Phú 
Sơn, Thạch Định, Vĩnh Thạnh, Mông Phú, Quảng Cư; 
thôn Hòa Sơn (thuộc xã Ninh An ngày nay) và thôn Phú 
Văn thuộc xã Liên An (nay là xã Ninh Đông).
Năm 1951 toàn huyện Vạn Ninh có 08 xã nhỏ hợp 
nhất lại thành 03 xã lớn gồm: Ninh Hiệp, Ninh Trường 
và Ninh Phước. Xã Ninh Phước gồm 03 xã hợp nhất 
(1) Ngũ hương gồm: Hương thư ký kiểm (phụ trách lĩnh vực an ninh); Hương 
sanh tử bộ (phụ trách khai sinh, khai tử, nhân hộ khẩu); Hương tôn kỳ bản 
(phụ trách tài chính); Hương thủy bộ mục (phụ trách giao thông - thủy lợi); 
Hương thông trụ dịch (phụ trách hoạt động tuyên truyền, vận động).
12
lại là: Phước Đông, Phước Trung và Phước Tây, thuộc 
huyện Vạn Ninh. Tháng 3/1953 Phước Tây tách khỏi xã 
Ninh Phước và trở lại đơn vị hành chính xã như trước. 
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đầu năm 1955 
chính quyền Mỹ - Diệm cắt một phần đất của quận Vạn 
Ninh (gồm các xã của tổng Phước Thiện) nhập vào quận 
Ninh Hòa. Lúc bấy giờ các thôn Phú Sơn, Thạch Định, 
Tân Ninh và thôn Phú Văn thành xã Ninh Sơn (thuộc 
huyện Vạn Ninh ngày nay); 03 thôn còn lại Quảng Cư, 
Mông Phú, Vĩnh Thạnh thuộc xã Ninh Thượng.
Năm 1961, địch lại xóa xã Ninh Sơn của huyện Vạn 
Ninh. Năm 1962 thực hiện âm mưu lập ấp chiến lược, 
địch dồn toàn bộ dân thôn Tân Ninh lên vùng Quảng Cư, 
đồng thời sáp nhập 03 thôn Phú Sơn, Thạch Định và 
Phú Văn vào xã Ninh Đông; 03 thôn Quảng Cư, Mông 
Phú, Vĩnh Thạnh vào xã Ninh Thượng. Năm 1963, hai 
thôn Phú Sơn, Thạch Định sáp nhập lại lấy tên là thôn 
Thạch Sơn.
Sau ngày đất nước giải phóng, tháng 11/1975, Tỉnh 
ủy chủ trương sáp nhập huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh 
thành  huyện  Khánh  Ninh,  theo  đó  xã  Ninh  Phước  do 
huyện  Khánh  Ninh  quản  lý. Thời  gian  này,  nhân  dân 
thôn Tân Ninh sau khi bị địch dồn dân đã trở về làng 
cũ và xây dựng lại thôn Tân Ninh. Đến tháng 3/1979, 
tách huyện Khánh Ninh thành 2 huyện Ninh Hòa và Vạn 
Ninh, lúc này xã Phước Tây (sau này là xã Ninh Trung) 
13
do huyện Ninh Hòa quản lý. 
Ngày 02/3/1979, trước yêu cầu phát triển của quê 
hương, nhằm tạo điều kiện phù hợp cho mỗi địa phương 
có thể phát huy các tiềm năng trên các lĩnh vực, địa giới 
hành chính xã có sự thay đổi. Theo Quyết định số 74/
QĐ-CP  của  Chính  phủ,  cắt  các  thôn Thạch  Sơn,  Phú 
Văn của xã Ninh Đông hợp nhất với các thôn Quảng Cư, 
Mông Phú, Vĩnh Thạnh, Tân Ninh của xã Ninh Thượng 
thành lập xã Ninh Trung. 
Tháng 4/1998, thôn Thạch Sơn được chia tách thành 
hai thôn là Phú Sơn và thôn Thạch Định. Ninh Trung lúc 
bấy giờ có 7 thôn: Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh, 
Tân Ninh, Phú Văn, Thạch Định và Phú Sơn.
Tháng 10/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 
41/NQ-CP về thành lập thị xã Ninh Hòa và các phường 
thuộc thị xã Ninh Hòa. Ninh Trung là một trong 20 xã 
của thị xã, gồm có 07 thôn: Phú Văn, Thạch Định, Phú 
Sơn, Quảng Cư, Mông Phú, Vĩnh Thạnh và Tân Ninh.

                                 Nguồn trích lịch sử cách mạng xã Ninh Trung 

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2022 9:52:00 AM

^ Về đầu trang