Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Phân công nhiệm vụ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Phân công nhiệm vụ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và Điều tra viên trong việc thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

UBND XÃ NINH TRUNG

BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

 

Số: 01/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Trung, ngày 25 tháng  3  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND xã Ninh Trung về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 xã Ninh Trung.

Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và Điều tra viên trong việc thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 như sau:

I. NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO:

1. Bà Lại Thị Ái Hà – Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo:

- Phụ trách chung, điều hành hoạt động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo;

- Phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; quyết định triệu tập và chủ trì nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

2. Bà Huỳnh Thị Thu Hảo – Văn phòng – thống kê, Ủy viên Thường trực:

- Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ điều tra viên trong quá trình điều tra;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp, báo cáo tình hình thực hiện công tác điều tra trên địa bàn;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng BCĐ những công việc do Trưởng ban phân công thực hiện.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Hảo – Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, Ủy viên:

- Xây dựng Chương trình giám sát cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Ông Ngô Ngọc Vũ – Phó Trưởng Công an xã, Ủy viên:

- Tham mưu lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý những địa bàn có nhiều hộ không hợp tác với điều tra viên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5. Bà Nguyễn Thị Hải – Công chức ĐC – XD – NN – MT, Ủy viên:

- Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo Thực hiện công tác nghiệp vụ Điều tra về Nhà ở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

II. NHIỆM VỤ CÁC ĐIỀU TRA VIÊN THỐNG KÊ

- Điều tra viên có nhiệm vụ trực tiếp đến từng hộ trong địa bàn điều tra được phân công, gặp chủ hộ (hoặc người đại diện của hộ) và các nhân khẩu thực tế thường trú trong hộ để phỏng vấn trực tiếp và ghi thông tin về dân số và nhà ở vào phiếu điều tra. Điều tra việ là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin của Tổng điều tra năm 2019, do vậy điều tra viên là người quyết định mức độ chính xác của từng câu trả lời ghi trong phiếu điều tra.

- Thời gia thu thập thông tin tại địa bàn trong 20 ngày: bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/4/2019.

- Phân công địa bàn điều tra:

STT

Họ và tên

Địa bàn điều tra

Ghi chú

1

Mai Xuân Tâm

Quảng Cư

 - ĐB 001: 220 hộ; phiếu ngắn

Mông Phú

- ĐB 002: 130 hộ; phiếu ngắn

Địa bàn đặc thù

- ĐB 901: Chùa Phước Thành; phiếu ngắn

- ĐB 902: Chùa Long Sơn; phiếu ngắn

 

2

Nguyễn Thị Dung

Vĩnh Thạnh

- ĐB 003: 213 hộ; phiếu dài

Tân Ninh

- ĐB 004: 182 hộ; phiếu ngắn

 

3

Trần Thị Bạch Tuyết

Phú Sơn – 1

- ĐB 005: 166 hộ; phiếu dài

Phú Sơn – 2

- ĐB 006: 170 hộ; phiếu ngắn

 

4

Nguyễn Hóa

Thạch Định

- ĐB 007: 226 hộ; phiếu dài

Phú Văn  -1

- ĐB 008: 165 hộ; phiếu ngắn

Địa bàn đặc thù

- ĐB 903: Giáo xứ Thạch Định; phiếu ngắn

 

5

Nguyễn Văn Tâm

Phú Văn  -2

- ĐB 009: 152 hộ; phiếu dài

Phú Văn  -3

- ĐB 010: 157 hộ; phiếu ngắn

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện:

Các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra Dân số và nhà ở theo đúng quy trình và Kế hoạch của UBND xã, hoàn thành điều tra trước ngày 20/4/2019;

Đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ, các đồng chí là điều tra viên nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công để cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Thành viên BCĐ xã;

- Các điều tra viên;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Đài truyền thanh xã;

- BND 07 thôn;

- Lưu: VT, BCĐ.

TRƯỞNG BAN

 

 

( Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lại Thị Ái Hà

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/4/2020 4:54:00 AM

 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang