Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thống kê - Báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH TRUNG

 

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ninh Trung, ngày   tháng    năm 2018

 

BAÙO CAÙO

Công tác cải cách hành chính tháng 07 và phương hướng

nhiệm vụ tháng 08 năm 2018

 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND thị xã Ninh Hòa kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 24/01/2018. Để cụ thể hóa các mục tiêu trọng tâm trong năm 2018, UBND xã đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Trung năm 2018 gồm các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện địa hóa nền hành chính.

UBND xã xác định tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Trong các cuộc họp lãnh đạo địa phương tiếp tục đôn đốc, quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Đến nay đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên 60% kế hoạch.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Hàng tháng, Văn phòng – Thống kê báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo UBND xã sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, không chuyên trách để công việc tồn đọng hồ sơ trễ hạn; đồng thời, giao Văn phòng – Thống kê có nhiệm vụ theo dõi để làm căn cứ đánh giá CBCC cuối năm.

Tiếp tục triển khai về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng dẫn cách thực hiện về nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Trong tháng, UBND xã đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND xã Ninh Trung ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Thường xuyên kiểm tra về trách nhiệm tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức và các ngành chuyên môn có liên quan để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

- Hình thức kiểm tra là kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan, định kỳ tại các cuộc họp giao ban, lãnh đạo UBND xã thường xuyên nhắc nhở việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Nội dung kiểm tra là kiểm tra, rà soát bộ thủ tục cải cách hành chính; kiểm tra nội dung, thể thức văn bản hành chính theo Thông tư số 01; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy trình, thủ tục cải cách hành chính; Kiểm tra về nâng cao chất lượng hoạt động, làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND xã; Cá nhân tự kiểm tra theo lĩnh vực phụ trách và được phân công nhiệm vụ được giao; Cán bộ, công chức tự kiểm tra theo lĩnh vực được phân công.

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Công tác tuyên truyền CCHC được UBND xã duy trì thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh xã và triển khai nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính được thông qua tại các cuộc họp giao ban, họp triển khai các nhiệm vụ của cơ quan. Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND xã năm 2018; UBND xã căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 30/05/2018 thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu cho người dân về cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Việc tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính và cơ chế một cửa, thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy chế văn hóa công sở, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và cơ chế một cửa tại cơ quan.

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong tháng, HĐND và UBND xã Ninh Trung không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, nhìn chung bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền đối với từng loại văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Tuy nhiên vẫn còn một số văn bản ban hành sai thể thức.

- Công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UBND xã chưa xây dựng kế hoạch rà soát văn bản trong tháng. Các ngành của UBND xã trực tiếp đảm nhận công tác rà soát, tham mưu cho UBND xã xử lý các văn bản ban hành trái với quy định về công tác quản lý Nhà nước ở địa phương. Trong tháng, UBND xã đã rà soát được 155 văn bản. Trong đó:

- Quyeát ñònh  :  30

- Tôø trình : 38

- Baùo caùo : 45

- Thoâng baùo : 12

- Keá hoaïch : 15

- Công văn: 15

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Việc tham mưu công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính.

UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật, công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa, đồng thời thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh để công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện.

Các TTHC được niêm yết trên bảng trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vị trí đặt bảng thích hợp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu, trao đổi ghi chép. TTHC gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực.

- Việc ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC.

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. Định kỳ báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND thị xã đúng quy định.

- Việc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Trong tháng kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong tháng tiến hành rà soát các lĩnh vực, 171 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã về trình tự cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng đều phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc tổ chức tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị về TTHC.

UBND xã đã niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” để người dân khi liên hệ công tác có thể góp ý về thái độ và cách ứng xử đối với cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ. Trong tháng, UBND xã chưa nhận được kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc về thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí và lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính.

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa

Địa phương đã quan tâm bố trí cán bộ, công chức, trang thiết bị và phương tiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ tốt các yêu cầu của công dân.

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế Một cửa liên thông, Uỷ ban nhân dân xã đã phân công lãnh đạo phụ trách bộ phận Một cửa. Hàng tuần đều tiến hành họp giao ban bộ phận Một cửa để nhắc nhở, nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa.

Bộ phận một cửa được phân công hoạt động theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 ban hành nội quy tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã ; bố trí công chức, người hoạt động không chuyên trách đủ trình độ, năng lực, đủ số lượng.

Theo Thống kê từ phần mềm một cửa điện tử từ ngày 01/07/2018 đến 31/08/2018, UBND xã  đã tiếp nhận 207 hồ sơ theo cơ chế một cửa. Số hồ sơ đã giải quyết: 207 hồ sơ. Trong đó: Tổng số hồ sơ trước hẹn: 125 hồ sơ (60,39%), đúng hẹn 82 hồ sơ (39,61%), không có hồ sơ trễ hẹn.

- Triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3.

Trong tháng đã tiếp nhận 23 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trong đó giải quyết đúng hạn: 08 hồ sơ, sớm hạn: 15 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

UBND xã đã tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần, thực hiện bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính về hộ tịch, công chứng, chứng thực, đất đai theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cho công dân.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện quy chế làm việc của UBND xã và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND các xã, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai những quy định về giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho người dân khi đến liên hệ công việc; trang thiết bị phục vụ cho công chức làm việc tại bộ phận này cũng được quan tâm, đầu tư.

UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, công chức cấp xã còn được bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa công sở.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được quan tâm, thực hiện đúng nguyên tắc và quy định của nhà nước. Thực nghiêm đúng theo quy định hiện hành.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, địa phương đã xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức phù hợp và 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc. Chất lượng tham mưu đề xuất được nâng lên, cán bộ, công chức đã ý thức được việc phải nâng cao hiệu suất công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Chế độ, chính sách của CBCC và người hoạt động không chuyên trách, địa phương luôn thực hiện đúng quy định của nhà nước (Chế độ BHYT, BHXH, nâng bậc, nâng lương, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, chế độ thăm hỏi khi ốm đau bệnh tật,….và trong các ngày Lễ, Tết đều được địa phương quan tâm đúng mực và đúng quy định).

6. Cải cách tài chính công

Thực hiện nghiêm các quy định về cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp, bảo đảm tính minh bạch, dân chủ, công khai trong quản lý ngân sách.

Căn cứ quy chế chi tiêu này, các thủ tục thanh toán chi về lương, phụ cấp, các khoản hoạt động với KBNN được đơn giản, nhanh chóng hơn, UBND tự chịu trách nhiệm về các chứng từ, hóa đơn thanh toán theo đúng các định mức được quy định trong quy chế chi tiêu như: định mức chi hội nghị, công tác phí, điện thoại, văn phòng phẩm ... Việc thanh toán lương, phụ cấp và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách, công chức của UBND xã hiện đã áp dụng giao dịch qua thẻ ATM, đã thực hiện công khai đầy đủ các kế hoạch đầu năm.

          7. Hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục duy trì và áp dụng có hiệu quả các ứng dụng chứng thư số chuyên dùng, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản điều hành E-office. Đến nay, các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã đã được trang bị máy vi tính, kết nối Internet để phục vụ cho tác nghiệp; có trên 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; hầu hết cán bộ, công chức trong cơ quan đã có tài khoản trên phần mềm E-Office. Trong tháng, UBND xã đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của UBND xã Ninh Trung. Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ, công chức không vào phần mềm E-office để xem văn bản lãnh đạo chuyển, không tham mưu kịp thời cho UBND xã.

III. Đánh giá chung

1. Nhöõng ưu điểm:

Thöïc hieän cô cheá “moät cöûa” taïi cô quan ñuùng quy ñònh cuûa Phaùp luaät veà trình töï thuû tuïc vaø yeâu caàu haønh chính, giaûi quyeát nhanh, khoâng gaây phieàn haø cho nhaân daân, thu phí vaø leä phí ñuùng quy ñònh.

Nieâm yeát coâng khai caùc thuû tuïc giaáy tôø bieåu maãu, quy trình thôøi gian, phí vaø leä phí ñuùng quy ñònh.

Vieäc thöïc hieän ñeà aùn caûi caùch thuû tuïc haønh chính theo cô cheá “moät cöûa” ñöôïc nhaân daân ñoàng tình uûng hoä, laøm cho nhaân daân giaûm bôùt vieäc ñi laïi nhieàu laàn vaø khoâng coøn phaûi chôø ñôïi nhö tröôùc ñaây nöõa, cuøng  vôùi söï phuïc vuï  höôùng daãn taän tình cuûa caùn boä laøm vieäc taïi boä phaän TN & TKQ laøm cho nhaân daân luoân an taâm vaø tin töôûng. 

Ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của xã và phục vụ tổ chức và cá nhân. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã đã cải tiến lề lối làm việc, giúp lãnh đạo UBND xã kiểm soát được quy trình chất lượng và thời gian giải quyết công việc. Trong tháng không có hồ sơ trễ hẹn.

2. Nhöõng toàn taïi:

Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND cấp trên và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan còn chậm.

Trong tháng vẫn còn một số cán bộ, công chức vẫn chưa chấp hành nghiêm việc đeo thẻ, thời gian làm việc, vẫn còn tình trạng đi trễ về sớm.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ của cơ quan chưa được thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ CCHC tháng 08 năm 2018:

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên 7 nội dung là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa” “Một cửa liên thông” xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Về thực hiện cơ chế một cửa, UBND xã tiếp tục thực hiện các Quyết định quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cải thiện điều kiện làm việc và tiếp đón công dân, quan tâm tới những tiện tích phục vụ nhỏ nhất.

Chấp hành nghiêm các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện nghiêm quy định về bổ túc hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả hồ sơ nếu giải quyết trễ hạn; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 3% và hướng tới phấn đấu không có hồ sơ trễ hạn.

Cần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, hạn chế tối đa trường hợp phải phối hợp qua hồ sơ giấy thông thường, chia sẻ thông tin, dữ liệu dùng chung, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin và dữ liệu được cung cấp.

Đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt việc hỗ trợ dịch vụ công cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào để hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ khi khách hàng nộp, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hồ sơ bằng hình thức trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh hành chính phục vụ, tạo cho khách hàng có được những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh chính quyền phục vụ, của nhân dân, do nhân dân và vì dân.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, tuyên truyền liên tục, bằng nhiều hình thức thiết thực; tập trung một cách đúng mức đối với các nội dung trọng điểm được xác định tại Kế hoạch của UBND xã.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính tháng 07 và phương hướng nhiệm vụ tháng 08 năm 2018 của UBND xã Ninh Trung./.

 

                                                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

- UBND thị xã Ninh Hòa;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- Đảng ủy, HĐND xã ;

- Các ngành, đoàn thê; 

- Đài truyền thanh; BND 07 thôn                                                                                        

 - Lưu: VT.

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/20/2019 11:47:57 PM

^ Về đầu trang