Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19

tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19
Việc chủ động triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Việc chủ động triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

NHCSXH thị xã Ninh Hòa thực hiện giao dịch tại Điểm giao dịch tại xã Ninh Đông

Thực hiện Công văn số 755-CV/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từng bước góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn nạn tín dụng đen, đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa là tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 và Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2030, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Chỉ đạo các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa trong quản lý nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Cân đối, ưu tiên bố trí hợp lý ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa mở rộng huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức và xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời gian cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa tiếp tục triển khai mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng công tác tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác tham mưu, đề xuất cho các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách (liên quan khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm ... ) gắn kết chặt chẽ với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trên địa bàn thị xã.

Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng, chính sách xã hội. Phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo; tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các các tầng lớp nhân dân tham gia gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội của thị xã.

Các đơn vị nhận ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn việc bình xét các đối tượng vay vốn công khai, dân chủ; hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội với tín dụng chính sách xã hội; tổ chức tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau thoát nghèo bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực, đời sống người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội.

Trước tình hình trên, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa đã tổ chức tuyên truyền chính sách cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; đồng thời, tập trung nguồn vốn và nhân lực giải ngân kịp thời để bà con vay vốn tái sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống.

Tô Thị Ngọc Xuân (NHCSXH)
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2021 5:56:06 PM

 
 
 
 
Thiết kế website      
^ Về đầu trang