Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung
Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH TRUNG

 

 
 
 

 

 

Số: 120/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Ninh Trung, ngày 15  tháng 10 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH TRUNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND, ngày 12/10/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Ninh Hòa;

Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng xã Ninh Trung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND xã Ninh Trung về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của xã Ninh Trung.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, BND các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT. HĐTĐKT thị xã;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Các TV HĐTĐKT xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                               Hà Văn Trai

Họ tên*
Email*
Bình luận*
EGe6Ri
10/8/2020 11:36:47 PM

INpk6L http://pills2sale.com/ viagra cialis

dd48fo
10/18/2020 11:08:44 PM

rPd32b http://pills2sale.com/ levitra nizagara

GRQZz
11/19/2020 9:45:15 PM

asiall1_1443.txt;1;1

HC3pEL
11/19/2020 9:48:32 PM

asiall1_1444.txt;1;1

1PdHD
11/19/2020 9:48:47 PM

asiall1_1444.txt;1;1

hK1Y9X
11/19/2020 9:49:01 PM

asiall1_1444.txt;1;1

PkT1Go
11/19/2020 9:49:13 PM

asiall1_1444.txt;1;1

sI3fwm
11/19/2020 9:49:36 PM

asiall1_1444.txt;1;1

TLQ40
12/4/2020 7:59:46 AM

SaHJto https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

MkTMz
12/13/2020 4:10:32 AM

VZc48E http://xnxx.in.net/ xnxx videos

RKgU9
12/13/2020 11:57:49 AM

KlsWwU https://writemyessayforme.web.fc2.com/

RAqVsa
12/15/2020 12:57:32 PM

FTOYDC https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

toKblq
1/9/2021 3:50:37 PM

jN2k3g https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Z7eH8d
1/9/2021 8:05:06 PM

vMk8Vm http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

xuiDGV
1/17/2021 5:07:58 PM

YeaRIs http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

pqW3SL
1/26/2021 8:39:11 PM

AAl2IX https://beeg.x.fc2.com/

6LCtYp
1/27/2021 8:16:16 PM

n7ZzYH https://buyzudena.web.fc2.com/

Cổng DVC Quốc giaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/27/2021 10:44:27 PM

^ Về đầu trang